LOGOGlobal top100 badge

images/panorama/pan1_5.jpg
images/panorama/pan1_3.jpg
images/panorama/pan1_2.jpg
images/panorama/pan1_1.jpg
images/panorama/pan1_6.jpg

У відповідності до ст. 20, 21, 22 Закону України «Про природно-заповідний фонд України», «Положення про Карпатський НПП» у 2001 році створений відділ пропаганди екологічної освіти з метою створення сприятливих умов для здійснення еколого-освітньої роботи шляхом популяризації екологічних знань, впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання, прогнозування віддалених наслідків втручання людини в природу, виконання програм та науково-прикладних тем відповідних розділів “Літопису природи”.

Парк сприяє розвитку природоохоронного та екологічного руху, екологічного виховання шкільної та студентської молоді, поширює нові методики екологічного виховання, розробляє рекомендації по формуванню екологічної етики й естетики.

Екскурсія у Екотуристичному візит-центрі для школярівЕкскурсія у Екотуристичному візит-центрі для школярів

Еколого-освітня робота здійснюється шляхом:

– впровадження інноваційних концепцій в програми екологічного виховання навчальних та навчально-виховних закладів, поширення нових методик екологічного виховання, розробку рекомендацій з формування екологічної етики та естетики;

– підвищення рівня екологічної культури, екологічної інформованості населення, відпочиваючих оздоровчих закладів через засоби масової інформації, випуск друкованої поліграфічної продукції і дидактичних матеріалів;

– популяризації екологічних знань, сприяння екологічній просвіті та поліпшенню поінформованості громадськості щодо проблем навколишнього середовища та інших існуючих екологічних проблем;

– впровадження нових форм і методів екологічної освіти та виховання, організації екологічних акцій, конкурсів, семінарів тощо;

– налагодження постійних зв’язків, обмін досвідом зі спорідненими місцевими, національними та міжнародними державними установами та громадськими організаціями;

– сприяння формуванню позитивної громадської думки зі збереження різноманіття в усіх видах суспільно-трудової діяльності на основі головних критеріїв екоосвіти: знання, переконання, поступки;

– сприяння в організації та проведенні лекцій, семінарів, круглих столів, консультацій, інших заходів з широкого кола питань екологічного спрямування;

– проведення екоосвітніх заходів в екотуристичному візит-центрі парку;

– збору та поширення інформації серед громадян щодо стану навколишнього середовища, його впливу на здоров’я;

– створення інформаційних центрів, екологічних шкіл, гуртків, клубів, товариств, таборів тощо;

– залучення громадян регіону, до програм, які спрямовані на захист прав громадян України на чисте та здорове навколишнє середовище;

– формування - фото - слайдо - кіно- відеотеки, тощо;

– здійснення іншої діяльності, що не заборонена чинним законодавством.

Спільно з науковим відділом:

– розробляє та видає освітні, виховні, методичні та інформаційні матеріали з екоосвіти, ековиховання та охорони природи (буклети, путівники, листівки);

– проводить обстеження екологічних та науково-пізнавальних маршрутів;

– організовує семінари, конференції, круглі столи, диспути, вікторини, екологічні ігри;

– проводить облаштування еколого-інформаційних кімнат (кутків) в конторах природоохоронних науково-дослідних відділень парку;

– проводить наукові та соціологічні дослідження з питань, пов’язаних зі станом навколишнього середовища.

Відділ з еколого-освітньої роботи організовує та здійснює свою діяльність під керівництвом заступника директора з наукової роботи. В процесі роботи співпрацює з усіма відділами та виробничими підрозділами парку. Відділ належить до основних відділів парку.

Керівництво відділом здійснює начальник відділу. Права та обов’язки працівників відділу визначені посадовими інструкціями.